Rechtsgebieden

Mr. Ina van Lingen is een ervaren familierechtadvocaat en scheidingsmediator. U kunt bij haar terecht voor:  

 • echtscheiding en beëindiging geregistreerd partnerschap (ook in geval van ondernemingen)
 • verbreken samenleving
 • opstellen ouderschapsplan (ook bij samengestelde gezinnen)
 • partner/kinderalimentatie en de wijzigingen daarvan
 • gezag en omgang
 • verdeling gemeenschap van goederen/afwikkeling huwelijksvoorwaarden
 • kinderbeschermingszaken
 • belangenbehartiging minderjarigen (bijzonder curatorschap)
 • pensioenen (ook in eigen beheer)
 • afstammingskwesties (ontkenning vaderschap, erkenning kind e.d.)
 • curatele en bewind
 • ondertoezichtstelling
 • adoptie
 • wijziging voornaam
 • erfrecht
 • second opinion
 • coaching en begeleiding

 

Bij geschillen zal altijd eerst een poging worden gedaan om via bemiddeling of mediation tot een oplossing te komen. Dat zorgt in de meeste gevallen voor het beste resultaat en is daarom duurzamer. Mediation is daarnaast goedkoper dan een juridisch traject.

Wanneer blijkt dat mediation niet tot de mogelijkheden behoort, zal zij een procedure starten.

Mediation

Mediation is de eerste en beste stap bij persoonlijke- en familiekwesties, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Bemiddeling of mediation zorgt ervoor dat de zaken minder op scherp komen te staan. Een oplossing voor het ontstane conflict vinden de betrokken partijen, met hulp van de mediator, samen. Door een breed draagvlak als basis zijn de oplossingen doorgaans van duurzamere aard.  In plaats van geldverslindende procedures op tegenspraak leidt mediation naar een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing. Wellicht nog belangrijker is het gegeven dat u, met respect voor elkaar en elkaars positie,  uw leven verder vorm kunt geven. De meest toegepaste vorm van mediation is de (echt)scheidingsmediation.

Scheidingsmediation

Bij mediation wordt onder haar neutrale en onpartijdige leiding samen met u toegewerkt naar het maken van afspraken over alle gevolgen  van uw scheiding. Bij mediation zal er ook aandacht worden geschonken aan alle met de scheiding gepaard gaande emoties.

Als er kinderen bij betrokken zijn, moet er doorgaans een ouderschapsplan worden opgesteld. Ina van Lingen vindt het belangrijk dat kinderen desgewenst in de gelegenheid worden gesteld hun mening over wat de ouders van plan zijn overeen te komen met betrekking tot hun positie, aan haar kenbaar te maken. Immers de kinderen zitten in het scheidingstraject niet zelf aan tafel maar het gaat wel over hen.  Met hun mening moet dan ook terdege rekening worden gehouden!

Als oprichtster van de Kinderrechtswinkel te Alkmaar en als de door de gemeente Alkmaar aangestelde externe vertrouwenspersoon in het openbaar basis-en voortgezet onderwijs alsmede vanuit haar opleiding en betrokkenheid bij de Stichting Villa Pinedo, een website door en voor kinderen van gescheiden ouders, is er veel deskundigheid en ervaring in huis bij het spreken met en luisteren naar kinderen.

Als het ouderschapsplan is ondertekend, zal er een convenant worden opgesteld waarin de gemaakte afspraken over kinder-en partneralimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling en de verdeling van pensioenen e.d. worden opgenomen.

Daarna wordt de procedure door middel van het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Dit alles gaat schriftelijk en bespaart u derhalve een vaak pijnlijke gang naar de rechtbank. Binnen ongeveer vier weken wordt de echtscheiding uitgesproken waarbij zowel het ouderschapsplan als  het convenant door de rechter wordt bekrachtigd.   

Overlegscheiding

Soms gebeurt het dat scheidenden wel graag tot een gezamenlijke oplossing willen komen, maar dat zij verschillen ervaren op het gebied van kennis, financiën,  verbale uitdrukkingsvaardigheid, afhankelijkheid van elkaar etc.

De behoefte aan het hebben van een eigen advocaat is dan groot. Als advocaat komt men immers enkel op voor de belangen van de eigen client. Op deze wijze is de advocaat altijd de vertrouwenspersoon van de client en dat geeft een veilig gevoel.

In dit geval zal de, uit de Verenigde Staten afkomstige vorm van scheidingsbegeleiding, de zgn. “Collaborative Divorce” (overlegscheiding) een zeer bruikbare methode zijn.

Bij een overlegscheiding wordt een team van deskundigen geformeerd. Dit team bestaat, naast de beide partijen en ieders advocaat, uit een coach voor de emotionele aspecten en desgewenst een financieel deskundige voor de financiele afwikkeling van de scheiding.

In een paar gezamenlijke gesprekken wordt toegewerkt naar het opstellen van een ouderschapsplan en een convenant waarna de procedure verder schriftelijk bij de rechtbank kan worden afgewikkeld.

Net als bij mediation worden op deze wijze tijd, kosten en negatieve energie bespaard.

Neem contact op voor een vrijblijvend  kennismakingsgesprek. Het eerste half uur is gratis.