Mediation

Mediation is de eerste en beste stap bij persoonlijke- en familiekwesties, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Dat geldt vooral voor kwesties die onder het personen-, familie- en jeugdrecht vallen. Een mediation-oplossing wérkt en is duurzaam.Bemiddeling of mediation zorgt ervoor dat de zaken minder op scherp komen te staan. Een oplossing voor het ontstane conflict vinden de betrokken partijen, met hulp van de mediator, samen. Door een breed draagvlak als basis zijn de oplossingen doorgaans van duurzamere aard.  In plaats van geldverslindende procedures op tegenspraak leidt mediation naar een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing. Wellicht nog belangrijker is het gegeven dat u, met respect voor elkaar en elkaars positie,  uw leven verder vorm kunt geven. De meest toegepaste vorm van mediation is de (echt)scheidingsmediation.

Draagvlak

Bij bemiddeling of mediation helpt de bemiddelaar u zoeken naar een oplossing voor een geschil zonder dat er geprocedeerd wordt. Daarvoor worden speciale bemiddelingstechnieken gebruikt die ervoor zorgen dat u in gesprek blijft of weer komt. De zaken komen minder op scherp te staan. Daardoor biedt mediation het resultaat met het meeste draagvlak. Mr. Ina van Lingen: ‘Ik kijk altijd; kunnen we met elkaar om tafel?’

Kosten

Mediation maakt een juridische procedure meestal overbodig. Dat scheelt kosten, want bemiddeling is aanmerkelijk goedkoper dan de gang naar de rechter. Met mediation bereikt u ook het best mogelijke resultaat. Het leidt tot een oplossing waar beide partijen zich in vinden en die niet van boven door de rechtbank is opgelegd.

Scheidingsmediation

Bij mediation wordt onder haar neutrale en onpartijdige leiding samen met u toegewerkt naar het maken van afspraken over alle gevolgen  van uw scheiding. Bij mediation zal er ook aandacht worden geschonken aan alle met de scheiding gepaard gaande emoties.

Als er kinderen bij betrokken zijn, moet er doorgaans een ouderschapsplan worden opgesteld. Ina van Lingen vindt het belangrijk dat kinderen desgewenst in de gelegenheid worden gesteld hun mening over wat de ouders van plan zijn overeen te komen met betrekking tot hun positie, aan haar kenbaar te maken. Immers de kinderen zitten in het scheidingstraject niet zelf aan tafel maar het gaat wel over hen.  Met hun mening moet dan ook terdege rekening worden gehouden!

Als oprichtster van de Kinderrechtswinkel te Alkmaar en als de door de gemeente Alkmaar aangestelde externe vertrouwenspersoon in het openbaar basis-en voortgezet onderwijs alsmede vanuit haar opleiding en betrokkenheid bij de Stichting Villa Pinedo, een website door en voor kinderen van gescheiden ouders, is er veel deskundigheid en ervaring in huis bij het spreken met en luisteren naar kinderen.

Als het ouderschapsplan is ondertekend, zal er een convenant worden opgesteld waarin de gemaakte afspraken over kinder-en partneralimentatie, de vermogensrechtelijke afwikkeling en de verdeling van pensioenen e.d. worden opgenomen.

Daarna wordt de procedure door middel van het indienen van een gemeenschappelijk verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank ingediend. Dit alles gaat schriftelijk en bespaart u derhalve een vaak pijnlijke gang naar de rechtbank. Binnen ongeveer vier weken wordt de echtscheiding uitgesproken waarbij zowel het ouderschapsplan als  het convenant door de rechter wordt bekrachtigd. 

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.